unità

13 tekstów – auto­rem jest unità.

Dzi­siaj żyją tyl­ko chwas­ty bo o rośli­ny szlachet­ne trze­ba dbać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 października 2013, 17:13

W miłości nie ma rzeczy niemożli­wych, przeszkodą są tyl­ko og­ra­niczo­ne umysły. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 grudnia 2011, 20:09

W sy­tuac­jach po­ten­cjal­nie niebez­pie­cznych wychodzi kla­sa człowieka. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 stycznia 2011, 17:45

Zapłacisz mi za każdą niep­rzes­paną noc.
Za każdą se­kundę, którą cze­kałam ... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 17 listopada 2010, 23:41

-Boisz się ? 
-Nie śmier­ci , bo­je się cza­su bo mam go za mało ,żeby od­kryć kim po­win­nam być i zna­leźć swo­je miej­sce nim opuszczę ten świat . 


nie mo­je ale piek­ne . 

myśl
zebrała 36 fiszek • 11 lipca 2010, 22:42

Każdy fa­cet chce być dla dziew­czy­ny tym pier­wszym , ale nie myśli ile ko­biet poz­ba­wił by­cia pier­wszą dla ko­goś in­ne­go.


zain­spi­rowa­na myśl . 

myśl
zebrała 29 fiszek • 23 czerwca 2010, 22:37

Nie kry­tyku­je i nie oce­niam jeśli nie byłam nie poz­nałam i nie po­roz­ma­wiałam . 

myśl
zebrała 30 fiszek • 19 maja 2010, 16:05

Męczy mnie ten świat z be­tonu i szkła. Chcę od­dychać ! 

myśl
zebrała 34 fiszki • 17 maja 2010, 16:23

- Nie śmiej się ty­le bo będziesz miała zmar­szczki ! 
- Le­piej mieć zmar­szczki od śmie­chu niż od starości.


bar­dzo sta­ra roz­mo­wa z przyjaciółką. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 8 maja 2010, 00:28

Suf­lerów wszędzie pełno...ale ja znam swo­je kwestie. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 28 kwietnia 2010, 17:02
unità

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

unità

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność